Όροι & Προϋποθέσεις

Αρχική | Όροι & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα νομικά σας δικαιώματα, τα διορθωτικά μέτρα και τις υποχρεώσεις σας. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών διέπουν τη χρήση ιστοσελίδων και υπηρεσιών (όπως ορίζονται κατωτέρω), οι οποίες παρέχονται από την Uveler Ltd. (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καταχωρημένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής 372239 με έδρα τη Μύρα 14, 3120 Λεμεσός, Κύπρος) ("Uveler") ή μια συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας Uveler, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών ("Όροι") συνιστούν νομικά δεσμευτική συμφωνία ("Συμφωνία") μεταξύ εσάς και της Uveler σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας της Uveler, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υποτομέων της, καθώς και άλλων ιστοσελίδων μέσω των οποίων η Uveler διαθέτει τις υπηρεσίες Uveler (συλλογικά "Ιστοσελίδα"), τις εφαρμογές μας για κινητά, tablet και άλλες έξυπνες συσκευές, καθώς και τις διασυνδέσεις προγραμμάτων εφαρμογής (συλλογικά "Εφαρμογή") και όλες τις συναφείς υπηρεσίες (συλλογικά "Υπηρεσίες Uveler"). Η Ιστοσελίδα, οι Εφαρμογές και οι Υπηρεσίες Uveler στη συνέχεια αποκαλούνται συλλογικά ως "Πλατφόρμα Uveler".

Όταν αυτοί οι Όροι αναφέρουν "Uveler", "εμείς", "εμάς" ή "μας", αναφέρονται στην εταιρεία Uveler με την οποία συνάπτεστε τη συμφωνία.

1.1 Η πλατφόρμα Uveler είναι μια ηλεκτρονική αγορά που επιτρέπει στους χρήστες της ("Μέλη") και σε ορισμένα τρίτα μέρη που προσφέρουν υπηρεσίες (τα μέλη και οι τρίτοι που προσφέρουν υπηρεσίες είναι "Προμηθευτές" και οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι οι "Υπηρεσίες") να δημοσιεύσουν αυτές τις Υπηρεσίες στην πλατφόρμα Uveler ("Κατάλογοι") και να συναλλάσσουν με Μέλη που επιδιώκουν την κράτηση τέτοιων Υπηρεσιών (τα Μέλη που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες είναι "Χρήστες"). Οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν την προσφορά θαλάσσιων σπορ και άλλων δραστηριοτήτων διαφόρων κατηγοριών ("Εμπειρίες") και μια ποικιλία άλλων ταξιδιωτικών και μη σχετικών υπηρεσιών.

1.2 Ως πάροχος της πλατφόρμας Uveler, η Uveler δεν κατέχει, δημιουργεί, πωλεί, μεταπωλεί, παρέχει, ελέγχει, διαχειρίζεται, προσφέρει, παραδίδει ή προμηθεύει λίστες ή υπηρεσίες. Μόνο οι προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για τους Κατάλογους και τις Υπηρεσίες τους. Όταν οι βουλευτές κάνουν ή δέχονται κράτηση, συνάπτουν συμφωνία απευθείας μεταξύ τους. Η Uveler δεν είναι και δεν γίνεται συμβαλλόμενο μέρος ή άλλος συμμετέχων σε οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ των Μελών, η Uveler δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος υπό οποιαδήποτε ιδιότητα για κανένα Μέλος.

1.3 Παρόλο που μπορούμε να διευκολύνουμε την επίλυση των διαφορών, η Uveler δεν ελέγχει και δεν εγγυάται (i) την ύπαρξη, την ποιότητα, την ασφάλεια, την καταλληλόλητα ή τη νομιμότητα οποιωνδήποτε Καταλόγων ή Υπηρεσιών, (ii) την αλήθεια ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε περιγραφών των Καταλόγων, Αξιολογήσεων, Κριτικών ή άλλου Περιεχόμενου Μέλους (όπως ορίζεται παρακάτω), ή (iii) την απόδοση ή συμπεριφορά οποιουδήποτε Μέλους ή τρίτου μέρους. Η Uveler δεν επικυρώνει κανένα Μέλος, Κατάλογο ή Υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε αναφορές σε ένα Μέλος που είναι "επαληθευμένο" (ή παρόμοια έκφραση) δείχνουν μόνο ότι το Μέλος έχει ολοκληρώσει μια σχετική επαλήθευση ή διαδικασία αναγνώρισης και τίποτα άλλο. Οποιαδήποτε τέτοια περιγραφή δεν αποτελεί επικύρωση, πιστοποίηση ή εγγύηση από την Uveler για οποιοδήποτε Μέλος, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας ή του ιστορικού του Μέλους ή αν το Μέλος είναι αξιόπιστο, ασφαλές ή κατάλληλο. Θα πρέπει πάντα να επιδεικνύετε τη δέουσα επιμέλεια και φροντίδα όταν αποφασίζετε να αγοράσετε Υπηρεσίες, να συμμετέχετε σε Εμπειρία ή να χρησιμοποιήσετε άλλες Υπηρεσίες, να δεχτείτε ένα αίτημα κράτησης από Χρήστη ή να επικοινωνήσετε και να αλληλεπιδράσετε με άλλα Μέλη, είτε μέσω Διαδικτύου είτε αυτοπροσώπως.

1.5 Προκειμένου να προωθηθεί η πλατφόρμα Uveler και να αυξηθεί η έκθεση των Καταλόγων σε πιθανούς Χρήστες, οι Κατάλογοι και τo άλλο Περιεχόμενο Μέλους ενδέχεται να εμφανίζονται σε άλλες ιστοσελίδες, σε εφαρμογές, σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε διαφημίσεις εντός και εκτός ∆ιαδικτύου. Για να βοηθηθούν τα Μέλη που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, οι Κατάλογοι και το άλλο Περιεχόμενο του Μέλους μπορούν να μεταφραστούν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλες γλώσσες. Η Uveler δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια ή την ποιότητα των μεταφράσεων αυτών και τα Μέλη είναι υπεύθυνα για την αναθεώρηση και την επαλήθευση της ακρίβειας αυτών των μεταφράσεων. Η πλατφόρμα Uveler μπορεί να περιέχει μεταφράσεις που υποστηρίζονται από την Google. Η Google αποποιείται όλες τις εγγυήσεις που σχετίζονται με τις μεταφράσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων ακρίβειας, αξιοπιστίας και τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων για εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίαση.

1.6 Η πλατφόρμα Uveler μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες ή πόρους τρίτων ("Υπηρεσίες Τρίτων"). Τέτοιες Υπηρεσίες Τρίτων μπορούν να υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις και πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Uveler δεν ευθύνεται ή ευθύνεται δεν είναι υπαίτια για τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια αυτών των Υπηρεσιών Τρίτων, ή για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται από αυτές τις Υπηρεσίες Τρίτων. Οι συνδέσεις με αυτές τις Υπηρεσίες Τρίτων δεν αποτελούν επικύρωση από την Uveler για τέτοιες Yπηρεσίες Τρίτων.

1.7 Λόγω της φύσης του Διαδικτύου, η Uveler δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα της πλατφόρμας Uveler. Η Uveler μπορεί να περιορίσει τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας Uveler ή ορισμένων περιοχών ή χαρακτηριστικών της, εάν αυτό είναι απαραίτητο λόγω των ορίων ικανότητας, της ασφάλειας ή της ακεραιότητας των διακομιστών μας ή να προβεί σε μέτρα συντήρησης που διασφαλίζουν την ορθή ή βελτιωμένη λειτουργία του Uveler Πλατφόρμα. Η Uveler μπορεί να βελτιώσει, να ενισχύσει και να τροποποιήσει την πλατφόρμα Uveler και να εισαγάγει νέες Υπηρεσίες Uveler από καιρό σε καιρό.

2.1 Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να είστε σε θέση να συνάψετε νομικά δεσμευτικές συμβάσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Uveler ή να καταχωρίσετε έναν λογαριασμό Uveler. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Πλατφόρμας Uveler δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και έχετε τη νομική ικανότητα και την εξουσία να συνάψετε συμφωνία.

2.4 Η επαλήθευση του χρήστη στο Διαδίκτυο είναι δύσκολη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός Μέλους. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για λόγους διαφάνειας και πρόληψης της απάτης και όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούμε αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση (i) να ζητούμε από τα Μέλη να παρέχουν μια φόρμα κυβερνητικής αναγνώρισης ή άλλες πληροφορίες ή να διενεργούν πρόσθετους ελέγχους για να βοηθήσουν στην επαλήθευση ταυτοτήτων ή ιστορικού των Μελών, (ii) να εξετάζουμε τα Μέλη στις βάσεις δεδομένων τρίτων ή άλλες πηγές και να ζητούμε εκθέσεις από παρόχους υπηρεσιών.

2.5 Η πρόσβαση ή η χρήση ορισμένων περιοχών και χαρακτηριστικών της πλατφόρμας Uveler μπορεί να υπόκειται σε ξεχωριστές πολιτικές, πρότυπα ή οδηγίες ή μπορεί να απαιτεί την αποδοχή πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτών των Όρων και όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για συγκεκριμένη περιοχή ή χαρακτηριστικό της πλατφόρμας Uveler, οι τελευταίοι όροι και προϋποθέσεις θα έχουν προτεραιότητα όσον αφορά την πρόσβαση ή τη χρήση αυτής της περιοχής ή χαρακτηριστικού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Η Uveler διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με αυτή τη διάταξη. Εάν προβούμε σε αλλαγές στους παρόντες Όρους, θα δημοσιεύσουμε τους αναθεωρημένους Όρους στην πλατφόρμα Uveler και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην κορυφή αυτών των Όρων. Εάν διαφωνείτε με τους αναθεωρημένους Όρους, μπορείτε να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία με άμεση ισχύ. Εάν δεν τερματίσετε τη Συμφωνία σας πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναθεωρημένων Όρων, η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση της πλατφόρμας Uveler θα αποτελέσει αποδοχή των αναθεωρημένων Όρων.

4.1 Πρέπει να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό ("Λογαριασμός Uveler") για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες της πλατφόρμας Uveler, όπως η δημοσίευση ή η κράτηση ενός Καταλόγου. Εάν καταχωρίζετε έναν Λογαριασμό Uveler για μια εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε νομικά αυτή την οντότητα και να μας χορηγήσετε όλα τα δικαιώματα και τις άδειες που παρέχονται στους παρόντες Όρους.

4.2 Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν λογαριασμό Uveler χρησιμοποιώντας έναν email και να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης ή μέσω του λογαριασμού σας με ορισμένες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως το Facebook ή η Google ("Λογαριασμός SNS"). Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή τη σύνδεση μεταξύ του λογαριασμού σας Uveler και του λογαριασμού SNS, μεταβαίνοντας στην ενότητα "Ρυθμίσεις" της πλατφόρμας Uveler

4.3 Πρέπει να παρέχετε ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και πάντα να διατηρείτε ενημερωμένες τις πληροφορίες της σελίδας του λογαριασμού σας Uveler και της δημόσιας σελίδας του προφίλ του λογαριασμού Uveler.

4.4 Δεν μπορείτε να δηλώσετε περισσότερους από έναν (1) Λογαριασμό Uveler, εκτός εάν σας το επιτρέψει η Uveler. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να μεταφέρετε με άλλο τρόπο τον λογαριασμό σας Uveler σε άλλο μέρος.

4.5 Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού σας Uveler και δεν επιτρέπεται να αποκαλύψετε τα διαπιστευτήριά σας σε τρίτους. Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Uveler αν ξέρετε ή έχετε οποιονδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι τα διαπιστευτήρια σας έχουν χαθεί, κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή αλλοιωθεί ή σε περίπτωση πραγματικής ή εικαζόμενης μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας Uveler. Είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας Uveler, εκτός εάν αυτές οι δραστηριότητες δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς και δεν είστε άλλως αμελείς (όπως η μη αναφορά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή απώλειας των διαπιστευτηρίων σας).

4.6 Η Uveler μπορεί να ενεργοποιήσει λειτουργίες που σας επιτρέπουν να εξουσιοδοτείτε άλλα Μέλη ή ορισμένα τρίτα μέρη να αναλάβουν ορισμένες ενέργειες που επηρεάζουν το λογαριασμό σας Uveler. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιτρέψουμε στα μέλη που σχετίζονται με μια Επιχείρηση (όπως ορίζεται στην Πολιτική Απορρήτου μας) να κάνουν κράτηση για άλλα Μέλη ή να επιτρέψουμε στους Προμηθευτές να προσθέσουν άλλα Μέλη ως Συν-Προμηθευτές (όπως ορίζεται παρακάτω) για να βοηθήσουν στη διαχείριση των Κατάλογών τους. Αυτές οι λειτουργίες δεν απαιτούν να μοιράζεστε τα διαπιστευτήριά σας με οποιοδήποτε άλλο άτομο. Κανένα τρίτο μέρος δεν εξουσιοδοτείται από τον Uveler να ζητήσει τα διαπιστευτήριά σας και δεν θα ζητήσετε τα διαπιστευτήρια άλλου Μέλους.

5.1 Η Uveler μπορεί, κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια, να επιτρέπει στα Μέλη να (i) δημιουργούν, μεταφορτώνουν, δημοσιεύουν, στέλνουν, λαμβάνουν και αποθηκεύουν περιεχόμενο, όπως κείμενο, φωτογραφίες, ήχο, βίντεο ή άλλα υλικά και πληροφορίες στην πλατφόρμα Uveler ("Περιεχόμενο Μέλους")· και (ii) να έχουν πρόσβαση και προβολή Περιεχομένου Μέλους και οποιουδήποτε περιεχομένου που η ίδια η Uveler καθιστά διαθέσιμη στην πλατφόρμα Uveler, συμπεριλαμβανομένου του ιδιόκτητου περιεχομένου της Uveler και οποιουδήποτε περιεχομένου με άδεια ή εξουσιοδότηση για χρήση από ή μέσω της Uveler από τρίτο μέρος ("Περιεχόμενο Uveler" μαζί με το Περιεχόμενο Μέλους, "Συλλογικό Περιεχόμενο").

5.2 Η πλατφόρμα Uveler, το Περιεχόμενο Uveler και το Περιεχόμενο Μέλους μπορούν να προστατεύονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή / και άλλους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Πλατφόρμα Uveler και το Περιεχόμενο Uveler, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Uveler και / ή των δικαιοπαρόχων της ή των εξουσιοδοτημένων τρίτων. Δεν θα καταργήσετε, θα τροποποιήσετε ή θα αποκρύψετε τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το σήμα υπηρεσίας ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησιακού δικαιώματος που ενσωματώνονται ή συνοδεύουν την πλατφόρμα Uveler, το Περιεχόμενο Uveler ή το Περιεχόμενο Μέλους. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα εμπορικά ονόματα και οποιαδήποτε άλλα αναγνωριστικά της Uveler που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την πλατφόρμα Uveler και το Περιεχόμενο Uveler είναι εμπορικά σήματα ή σήματα της Uveler καταχωρημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό. Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, οι εμπορικές επωνυμίες και οποιεσδήποτε άλλες ιδιοκτησιακές ονομασίες τρίτων που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα Uveler, στο Περιεχόμενο Uveler ή / και στο Συλλογικό Περιεχόμενο χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

5.3 Δεν θα χρησιμοποιήσετε, θα αντιγράψετε, θα προσαρμόσετε, θα τροποποιήσετε, θα παράγετε παράγωγα έργα, θα διανείμετε, θα εκχωρήσετε άδεια χρήσης, θα πωλήσετε, θα μεταδώσετε, θα προβάλλετε δημόσια, θα εκτελέσετε, θα μεταδώσετε, θα εκπέμπετε ή θα χρησιμοποιήσετε άλλως την Πλατφόρμα Uveler ή το Συλλογικό Περιεχόμενο, εκτός από τις περιπτώσεις ότι είστε νόμιμος κάτοχος ορισμένου Περιεχόμενου Μέλους ή όπως ρητά επιτρέπεται στους παρόντες Όρους. Δεν χορηγούνται άδειες ή δικαιώματα σε εσάς εμπιστευτικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βάσει οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή ελέγχονται από την Uveler ή τους δικαιοπάροχους της, εκτός από τις άδειες και τα δικαιώματα που ρητά παραχωρούνται στους παρόντες Όρους.

5.4 Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, η Uveler σας χορηγεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη άδεια να (i) κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή στις προσωπικές συσκευές σας. και (ii) έχετε πρόσβαση και βλέπετε οποιοδήποτε Συλλογικό Περιεχόμενο που διατίθεται στην πλατφόρμα Uveler και μέσω της πλατφόρμας Uveler και είναι προσιτό σε εσάς αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

5.5 Με τη δημιουργία, τη μεταφόρτωση, την αποστολή, την αποστολή, τη λήψη, την αποθήκευση ή άλλως τη διάθεση οποιουδήποτε Περιεχομένου Μέλους μέσω της πλατφόρμας Uveler, χορηγείτε στον Uveler τη μη αποκλειστική, παγκόσμια απεριόριστη, ατελή, αέναη (ή για τον όρο της προστασίας), υποδεικνυόμενη και μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης σε αυτό το Περιεχόμενο Μέλους για την αποθήκευση, την αντιγραφή, τη τροποποίηση, την προετοιμασία των παράγωγων έργων, τη διανομή, τη δημοσίευση, τη μετάδοση, τη ροή, τη μετάδοση και οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο αυτού του Περιεχομένου Μέλους για την παροχή ή / και την προώθηση της πλατφόρμας Uveler, σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης ή πλατφόρμα. Εκτός αν παράσχετε συγκεκριμένη συγκατάθεση, η Uveler δεν ισχυρίζεται κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε κανένα Περιεχόμενο Μέλους και κανένα στοιχείο στους παρόντες Όρους δεν θα θεωρείται ότι περιορίζει τα δικαιώματα που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ή να εκμεταλλευτείτε το Περιεχόμενο Μέλους σας.

5.1 Η ιδιοκτησία του προϊόντος διέπεται από την άδεια χρήσης που έχει επιλέξει ο πωλητής.

5.1 Η ιδιοκτησία του προϊόντος διέπεται από την άδεια χρήσης που έχει επιλέξει ο πωλητής.

5.1 Η ιδιοκτησία του προϊόντος διέπεται από την άδεια χρήσης που έχει επιλέξει ο πωλητής.

5.1 Η ιδιοκτησία του προϊόντος διέπεται από την άδεια χρήσης που έχει επιλέξει ο πωλητής.

5.1 Η ιδιοκτησία του προϊόντος διέπεται από την άδεια χρήσης που έχει επιλέξει ο πωλητής.

Εάν αλλάξουμε τους όρους χρήσης μας, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιγράφει τις αλλαγές στους όρους χρήσης.